bản in thêm riêng
câu, diễn đạt
1.ぬきずり 「抜き刷り」 [BẠT LOÁT]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

LOÁTサツ
BẠTバツ、ハツ、ハイ