bản khai
1.しんこくしょ 「申告書」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THÂNシン
CÁOコク
THƯショ