bản khô của ảnh
câu, diễn đạt
1.プレート​​

Thảo luận, đóng góp