bản kiểm nghiệm
1.けんさしょ 「検査書」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

KIỂMケン
TRA
THƯショ