bản kim loại
danh từ
1.プレート​​

Thảo luận, đóng góp