ban nhạc kèn đồng
câu, diễn đạt
1.ブラスバンド​​

Thảo luận, đóng góp