bản phân tích
danh từ
1.アナリシス​​

Thảo luận, đóng góp