bán thấp hơn giá thành sản xuất
câu, diễn đạt
1.きる 「切る」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THIẾTセツ、サイ