bản thiết kế nhà
danh từ
1.あおず 「青図」 [THANH ĐỒ]​​
câu, diễn đạt
2.あおず 「青図」 [THANH ĐỒ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐỒズ、ト
THANHセイ、ショウ