bản tin thời sự ngắn
câu, diễn đạt
1.スポット​​

Thảo luận, đóng góp