bản tính của con người
câu, diễn đạt
1.にんげんせい 「人間性」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ bản tính của con người

1. Phục hồi cảm nhận về lương tâm và bản tính của con người
良心や人間性の感覚を取り戻す
2. Nâng cao ý thức của con trẻ về bản tính của con người và thế giới.
子供たちの人間性および国際性を高める

Kanji liên quan

TÍNH,TÁNHセイ、ショウ
NHÂNジン、ニン
GIANカン、ケン