bản vị
danh từ
1.ほんい 「本位」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ bản vị

1. kim bản vị / bản vị vàng
金貨本位

Kanji liên quan

BẢN,BỔNホン
VỊ