bản vị đơn
1.たんほんいせい 「単本位制」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐƠNタン
CHẾセイ
BẢN,BỔNホン
VỊ