bằng cách này hay cách khác
1.どうやらこうやら​​
câu, diễn đạt
2.どうか​​

Thảo luận, đóng góp