bằng cách này hay cách khác
câu, diễn đạt
1.どうか​​
2.どうやらこうやら​​

Thảo luận, đóng góp