bảng câu hỏi
câu, diễn đạt
1.しつもんようし 「質問用紙」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

DỤNGヨウ
CHỈ
VẤNモン
CHẤTシツ、シチ、チ