bảng chữ cái ABC
câu, diễn đạt
1.アルファベット​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ bảng chữ cái ABC

1. beta là chữ thứ 2 trong bảng chữ cái Hy Lạp
ベータは、ギリシャ語アルファベットの2番目の文字である
2. tiếng Nhật sử dụng 4 loại chữ viết là chữ kanji, hiragana, katakana và bảng chữ cái ABC
日本人は、漢字・ひらがな・カタカナ・アルファベット、4種類の文字を操ります