bằng chứng cho sự kết làm đồng minh
câu, diễn đạt
1.めいやく 「盟約」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ƯỚCヤク
MINHメイ