bảng dán thông báo
câu, diễn đạt
1.ビルボード​​

Thảo luận, đóng góp