băng dính trong
câu, diễn đạt
1.セロテープ​​
2.セロハンテープ​​

Thảo luận, đóng góp