băng dính trong
1.セロハンテープ​​
câu, diễn đạt
2.セロテープ​​

Thảo luận, đóng góp