bằng gì
động từ
1.なんで 「何で」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ bằng gì

1. đi bằng gì
なんで行きますか。

Kanji liên quan