bảng màu palet
danh từ
1.パレット​​

Thảo luận, đóng góp