băng nghe nhìn
danh từ
1.デジタルオーディオテープ​​

Thảo luận, đóng góp