bằng phương pháp nào
câu, diễn đạt
1.どうやって​​

Thảo luận, đóng góp