bằng phương tiện
câu, diễn đạt
1.ことによって​​

Thảo luận, đóng góp