bảng số của điện thoại
câu, diễn đạt
1.ダイヤル​​

Thảo luận, đóng góp