bằng tất cả các cách
câu, diễn đạt
1.ぜひとも 「是非とも」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHI
THỊゼ、シ