bảng thành tích
câu, diễn đạt
1.せいせきひょう 「成績表」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TÍCHセキ
THÀNHセイ、ジョウ
BIỂUヒョウ