bảng thông báo điểm
câu, diễn đạt
1.スコアボード​​

Thảo luận, đóng góp