bánh mađơlen
danh từ
1.マドレーヌ​​

Thảo luận, đóng góp