bánh ngoại
1.がいりん 「外輪」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

LUÂNリン
NGOẠIガイ、ゲ