bánh xăng-uých
danh từ
1.サンドイッチ​​

Thảo luận, đóng góp