bánh xích
danh từ
1.キャタピラー​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ bánh xích

1. xe bánh xích
キャタピラー車