báo biển
danh từ
1.アザラシ​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ báo biển

1. báo biển con
アザラシの赤ちゃん