báo cáo hải nạn
1.かいなんほうこくしょ 「海難報告書」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HẢIカイ
CÁOコク
NẠN,NANナン
BÁOホウ
THƯショ