báo cáo lỗi
câu, diễn đạt
1.バグレポート​​

Thảo luận, đóng góp