báo động xung đột
câu, diễn đạt
1.コンフリクトアラート​​

Thảo luận, đóng góp