báo khổ nhỏ
danh từ
1.タブロイド​​

Thảo luận, đóng góp