báo lá cải
câu, diễn đạt
1.あかしんぶん 「赤新聞」 [XÍCH TÂN VĂN]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

XÍCHセキ、シャク
TÂNシン
VĂNブン、モン