báo nguy
động từ
1.たいき 「待機する」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CƠ,KY
ĐÃIタイ