báo nước ngoài
danh từ
1.がいし 「外紙」 [NGOẠI CHỈ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHỈ
NGOẠIガイ、ゲ