bao súng ngắn bằng da
câu, diễn đạt
1.ホルスター​​

Thảo luận, đóng góp