báo trước
động từ
1.よこく 「予告する」​​
2.よほうする 「予報する」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ báo trước

1. quầng ánh sáng quanh mặt trời báo trước mưa (sẽ đến)
太陽の周りの光の輪が、雨を予告していた

Kanji liên quan

DỰヨ、シャ
CÁOコク
BÁOホウ