báo tường của trường
câu, diễn đạt
1.がくほう 「学報」 [HỌC BÁO]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HỌCガク
BÁOホウ