bất cứ
1.どんな​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ bất cứ

1. Bất cứ ai cũng có khuyết điểm.
どんな人でも欠点がある。