bắt đầu đốt lên
câu, diễn đạt
1.つけはじめる 「つけ始める」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THỦY