bát đĩa
danh từ
1.しょっき 「食器」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

KHÍ
THỰCショク、ジキ