bất địch
1.ふてき 「不敵」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BẤTフ、ブ
ĐỊCHテキ