bất đồ
phó từ
1.ふと 「不図」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐỒズ、ト
BẤTフ、ブ