bát đựng nước tương
câu, diễn đạt
1.おわん 「お碗」​​

Thảo luận, đóng góp