bất giác
phó từ
1.おもわず 「思わず」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ bất giác

1. bất giác rơi nước mắt
おもわずに涙が出た

Kanji liên quan